Членови на Управен Одбoр

 

Самир Латиф – Претседател на УО

Јили Марку – Претседател на Собранието на Институтот на директори

Верица Хаџи Василева Марковска - член на УО

Валентин Пепељуговски - член на УО

Горан Коевски - член на УО

Дејан Калиников - член на УО

Перо Моцан - член на УО

Весна Паункоска - член на УО

Тереза Серафимова - член на УО