Presentations

The presentation from MsC. Dejan Kalinikov, An estimation of capital investments, can be found here

Презентацијата на Проф. д-р Валентин Пепељугоски, Заштита на трговска марка и индустриски дизајн во индустријата за храна и пијалоци, можете да ја преземете тука