Општи цели

 1. Се грижи за достојно почитување на функцијата директор.
 2. Се грижи за обезбедување на правата на македонските директори.
 3. Се грижи за унапредување на професионализмот, стручноста и статусот на директорите.

Специфични цели

 • Да изготви Прирачник за правата и обврските на членовите на Надзорните одбори и на неизвршните и извршните членови на одборите на друштвата.
 • Да организира обуки/работилници.
 • Да воспоставуви соработка со слични институции од регионот.
 • Да организира посети на меѓународни собири на институти.
 • Се грижи за почитување на Кодекс на однесување на членовите на Институтот за примена на најдобрите практики во корпоративното управување.
 • Да го промовира Институтот и неговата мисија.
 • Да организира конференции
 • Се грижи за унапредување на капацитетот на лицата што даваат професиоинална поддршка на работењето на одборите на директори, надзорните и управните одбори (особено на внатрешните правни советници).